Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I. Definicje
1. Administrator – Spółka EQALAN PHARMA EUROPE Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. W.
Andersa 38A, 15-113 Białystok;
2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny;
3. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
któremu ujawnia się dane osobowe;
4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie;
5. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
II. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane w następujących celach:
1. Świadczenia Usługi Newslettera przez Administratora drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem
dostępnym na stronie: https://equalanpharma.eu/pl/newsletter-regulations/
2. Prowadzenia działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów własnych Administratora
polegających na przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną
3. Obsługi zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego
dostępnego pod adresem https://equalanpharma.eu/pl/kontakt/#getintouch
4. Rekrutacyjnych
III. Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Dane wykorzystywane w celu określonym w pkt II.1. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) Rozporządzenia (uprzedniej, dobrowolnej zgody na otrzymywanie za pośrednictwem podanego
adresu e-mail informacji o produktach i trendach w ramach Usługi Newslettera);
2. Dane zbierane w celu określonym w pkt II.2. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających napromowaniu produktów własnych Administratora poprzez przesyłanie informacji handlowej.
Informacja handlowa może zostać przesłana tylko jeżeli uprzednio wyrażą Państwo zgodę na jej
otrzymywanie;
3. Dane wykorzystywane w celu określonym w pkt II.3. są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia, czyli realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze
kierowanych do niego zapytań;
4. Dane gromadzone w celu określonym w pkt II.4. są przetwarzane na podstawie Państwa
dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Jeżeli przesłane dokumenty
aplikacyjne będą zawierały informacje określone w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia (tzw. ,,dane
szczególnej kategorii”) podstawą ich przetwarzania będzie także art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia.
IV. Odbiorcy danych
Administrator może przekazać Państwa dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.2. agencjom
marketingowym, którym zleca prowadzenie w swoim imieniu usług marketingowych.
V. Okres przechowywania danych
1. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.1. są przechowywane do momentu rezygnacji przez
Państwa z otrzymywania Newslettera.
2. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.2. są przechowywane do momentu zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.
3. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.3. są przechowywane do momentu zgłoszenia
skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.
4. Dane przetwarzane w celu określonym w pkt II.4. są przechowywane przez okres 1 roku od
momentu ich przekazania Administratorowi lub do momentu cofnięcia wyrażonej przez Państwa
zgody.
VI. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1. Prawo dostępu do danych;
2. Prawo do sprostowania danych;
3. Prawo do usunięcia danych;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku danych przetwarzanych
w celach określonym w pkt. II.2. i II.3.);
6. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku danych
przetwarzanych w celach określonym w pkt. II.1. oraz II.4.);
7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych przez Administratora mogą Państwo realizować kontaktując się bezpośrednio z nim lub wyznaczonym inspektorem ochrony
danych. Cofnięcia zgody na przetwarzanie, o której mowa w punkcie III.1. mogą Państwo również
dokonać zgodnie zapisami z pkt 9 Regulaminu Newslettera.
VII. Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
biuro@equalanpharma.eu lub telefonicznie pod numerem +48 (85) 653 73 47.
Administrator wyznaczył również inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem poczty e-mail na adres inspektor@equalanpharma.eu