Monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca funkcjonowania monitoringu

 1. Kto jest administratorem danych uzyskanych za pomocą systemu monitoringu?
  Administratorem systemu monitoringu oraz danych osobowych uzyskanych z jego pomocą pozostaje Equalan Pharma Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Gen. W. Andersa 38A (kod pocztowy 15-113). Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000336091, NIP 966-199-98-96, Kapitał zakładowy 400 000,00 PLN.
 2. Jak się z nami skontaktować?
  Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@equalanpharma.eulub telefonicznie pod numerem tel. +48 85 653 73 47.
 3. W jakim celu są przetwarzane dane uzyskane za pośrednictwem monitoringu?
  Dane uzyskane przez Administratora za pomocą systemu monitoringu będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu ochrony mienia oraz zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Na jakiej podstawie Administrator przetwarza dane?
  Podstawą prawną przetwarzania danych stanowią przepisy RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Jak długo przechowujemy dane?
  Nagrania uzyskane za pomocą systemu monitoringu są przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty ich uzyskania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 6. Komu możemy udostępnić dane?
  Dane pozyskane za pośrednictwem systemu monitoringu mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym takim jak Policja, do celów prowadzonych przez nie postępowań. Zapis monitoringu może być także udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem konkretnego zdarzenia (przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych zarejestrowanych osób, gdyby ujawnienie dotyczących ich danych mogło doprowadzić do naruszenia ich praw lub wolności).
 7. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych,
 • usunięcia danych (w przypadkach określonych w art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (w przypadkach określonych w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 21 RODO).

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Diagnosis S.A. mogą Państwo realizować poprzez kontakt telefoniczny lub pocztowy (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) z Administratorem.

 1. Czy Państwa dane mogą zostać wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji?
  Państwa dane nie będą podlegały przetwarzaniu umożliwiającemu podejmowanie względem Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowaniu. Przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego (dokonywanego za pomocą urządzeń technicznych) przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych, w szczególności, do analizy lub prognozy zachowań, preferencji lub zainteresowań.
Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.